Informatie

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Gegevensverwerking
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 9 – Uitsluiting van herroepingsrecht
Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Conformiteit en Garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Toepasselijk recht
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud
Artikel 18 – Voorwaarden in3 gespreid betalen
Artikel 19 – Aansprakelijkheid
Artikel 20 - Installatie
Artikel 21 – Overmacht
Artikel 22 – Druk en zetfouten

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
Dag: kalenderdag; 
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
Ondernemer: Luchtreinigeronline.nl
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een 
door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: Luchtreinigeronline.nl 
Vestigings- en bezoekadres: Westerrand 84, 8311 AP Espel 
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 0527-763677 te bereiken van maandag van 13.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
E-mailadres: info@luchtreinigeronline.nl
KvK: 39079872 BTW: NL001658741B92

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
- de prijs inclusief belastingen; 
- de eventuele kosten van aflevering; 
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen 
  daarvoor nodig zijn; 
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de 
- ondernemer de prijs garandeert; 
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het 
  gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een 
  andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke 
  wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem
  in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien    
  gewenst herstellen; 
- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden
  gesloten; 
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop
  de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en 
  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

ARTIKEL 6 - GEGEVENSVERWERKING

1. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de consument toestemming tot het gebruik van zijn of haar gegevens.
2. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden gaat de consument ook akkoord met onze privacy policy.
3. De gegevens van de consument worden uitsluitend gebruikt om vragen van de consument te beantwoorden, een bestelling te verwerken en de consument te informeren over zijn of haar bestelling.
4. De gegevens van de consument worden op beveiligde servers opgeslagen van Luchtreinigeronline.nl of die van een derde partij.
5. De gegevens van de consument worden niet met derden gedeeld en zullen uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld worden als die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling. Dit kunnen zijn leveranciers voor dropshipment bestellingen, vervoersbedrijven voor de verzending van bestellingen, leveranciers voor de afhandeling van garantie, payment processors voor de betaling van bestellingen, beoordelingen via Webwinkelkeur.
6. De consument heeft te allen tijde het recht om de toestemming voor het gebruik van zijn of haar gegevens in te trekken.

ARTIKEL 7 - HERROEPINGSRECHT

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 (kalender)dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele onbeschadigde verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
3. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
4. De consument dient binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar te maken aan de ondernemer de bestelling te willen retourneren. Vanaf de datum dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt de bestelling te willen retourneren, dient de consument de bestelling binnen 14 kalenderdagen aan de ondernemer te retourneren.
5. Reeds betaalde bedragen worden in geval van retournering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen, nadat de retourmelding door de ondernemer ontvangen is, terug betaald.
6. Het retourneren van zendingen tot 30 kg en kleiner dan 175 x 78 x 58 cm binnen Nederland is gratis, men dient hiervoor melding van herroeping te hebben gemaakt en gebruik te maken van het verstrekte retourlabel. Voor het retourneren van zendingen tot 30 kg en kleiner dan 175 x 78 x 58 cm vanuit België betaalt men een bijdrage van € 6,95 van de verzendkosten, men dient hiervoor melding van herroeping te hebben gemaakt en gebruik te maken van het verstrekte retourlabel.
7. Aan het retourneren van palletzendingen zijn kosten verbonden, het risico van het retourneren van palletzendingen is voor de klant.

ARTIKEL 8 - KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

ARTIKEL 9 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
consument; 
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn, zoals in een kleur gespoten infrarood panelen, infrarood panelen met een art print, persoonlijk op maat gemaakte producten, accessoires voor installatie van split unit airco's;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden zoals hygiëne producten zoals filters en anti-kalk patronen waarvan de verzegelde verpakking geopend is, op maat gemaakte producten, split-unit airco's die geïnstalleerd zijn geweest of die men heeft geprobeerd te installeren; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

ARTIKEL 10 - DE PRIJS

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

ARTIKEL 11 - CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3.Voorwaarden garantie:
De garantie is niet van toepassing bij de volgende omstandigheden:

 • Als niet kan worden aangetoond waar en wanneer het product is gekocht.
 • Indien het type- en/of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
 • Bij onoordeelkundig gebruik (gebruik anders dan volgens de gebruiksaanwijzing).
 • Bij blootstelling van het product aan gassen, vloeibare of vaste stoffen die schade kunnen veroorzaken aan het product of aan onderdelen van het product.
 • Bij niet-consumptief gebruik (bijvoorbeeld verhuur).
 • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
 • Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, et cetera).
 • Indien anderen dan Luchtreinigeronline.nl, zonder voorafgaande toestemming van Luchtreinigeronline.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het product hebben uitgevoerd.
 • Het product tijdens terugzending niet voldoende is beschermd tegen transportschade.

4. Bestelling controleren op juistheid, manco's en gebreken

De klant dient de bestelling direct na ontvangst te controleren op juistheid, manco's en gebreken. Mocht het voorkomen dat niet het juiste artikel is geleverd, dat er iets ontbreekt aan de bestelling of dat er een defect is aan het geleverde artikel dan dient de klant dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling te melden aan de klantenservice. De producten dienen niet geïnstalleerd te worden of in gebruik genomen te worden. Alleen meldingen die binnen 24 uur zijn gedaan, en onder voorwaarde dat de producten niet zijn geïnstalleerd of in gebruik genomen, worden in behandeling genomen. 

ARTIKEL 12 - LEVERING EN UITVOERING

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 
6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De consument dient direct na ontvangst de bestelling te controleren op juistheid en manco's. Indien er een verkeerd product is geleverd, of er iets ontbreekt aan de bestelling of er een defect is aan het product dient de consument dit binnen 48 uur te melden aan de ondernemer.

ARTIKEL 13 - BETALING

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 • Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 16 - TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen Luchtreinigeronline en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle geleverde zaken blijven eigendom van Luchtreinigeronline.nl zolang de wederpartij niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 
2. Indien het recht van de staat van bestemming van een voor uitvoer bestemde zaak gunstiger is voor Luchtreinigeronline.nl, kunnen partijen overeenkomen dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud worden beheerst door het recht van de staat van bestemming. 
3. De wederpartij is verplicht voor zorgvuldige behandeling van de geleverde zaken zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of af te dragen of in onderpand te geven, te belenen, of uit de ruimte waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verdwijnen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald. 
4. Elke betaling geschiedt in mindering op eventueel verschuldigde (incasso) kosten en rente en voorts tot voldoening van de oudst onbetaald gebleven factuur.

ARTIKEL 18 - VOORWAARDEN gespreid betalen met In3

De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Luchtreinigeronline.nl in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:

a) risicoanalyses 
b) de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden 

Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan In3 BV. (hierna: “In3"). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan In3, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens In3 getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. 

In3 behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is In3 gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. In3 is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. 

In geval van zakelijke klanten is In3 tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van In3 om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. In3 is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot In3 is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

ARTIKEL 19 - AANSPRAKELIJKHEID

De door de klant geleden schade die het gevolg is van een tekortschieten van de ondernemer wordt vergoed tot maximaal het bedrag van de koop. Gevolgschade en schade wegens te late aflevering komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. Artikel 7:21 BW wordt uitgesloten. Het recht op vergoeding van schade vervalt, indien daarop niet tijdig schriftelijk en gemotiveerd een beroep is gedaan. Bij zichtbare gebreken is dit binnen 48 uur na aflevering en bij alle overige gebreken binnen 14 dagen na de ontdekking van de schade. Schade komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan 12 maanden na aflevering van het verkochte aan het licht treedt. Schade als gevolg van - al dan niet in verband met het verkochte - verrichte (reparatie-installatie-)werkzaamheden komt niet voor vergoeding in aanmerking indien deze later dan drie maanden na de uitvoering van de werkzaamheden aan het licht treedt. Schade als gevolg van het oneigenlijk en/of onjuist gebruik van de producten komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 20 - Installatie

1. De split-unit airco’s dienen door een erkende F-gas installateur te worden geïnstalleerd.

2. De verwarmingsproducten zoals infrarood panelen, hoge temperatuur panelen, korte golf infrarood stralers, terrasverwarmers dienen door een erkende installateur te worden geïnstalleerd.

3. De installatie van al onze producten dient op een deugdelijke wijze te geschieden overeenkomstig de aanwijzingen op de gebruiksaanwijzing of montagehandleiding. Bij ondeugdelijke, onjuiste of ondeskundige installatie komt elke vorm van garantie of aansprakelijkheid te vervallen.

ARTIKEL 21 - OVERMACHT

Onder overmacht wordt mede verstaan: het niet voldoen door de leveranciers van de ondernemer aan hun verplichtingen, transportmoeilijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsverboden, oorlog, natuurrampen en terrorisme.

De ondernemer hoeft geen schade aan de klant te vergoeden die het gevolg is van overmacht.

ARTIKEL 22 - DRUK- EN ZETFOUTEN

De informatie en productinformatie wordt met de grootste zorg op de website geplaatst. Toch kan het voorkomen dat er een fout in zit. Aan deze fouten kunnen geen rechten worden ontleend.